خانه های جن زده

خانه های جن زده دلارهایتان وحشت بیشتری می خرند آمریکایی های وحشت ساز خوب کاسبی می کنند منطقه ی کلمبیا محلی جن زده است. نقل است که شبح یک گربه … Continue Reading →


حتی امید فرش فروشان بازاری هم به رییس جمهور جدید رو به افزایش است

درست در گوشه ی شمالی ایستگاه متروی خیام، که نام شاعر برجسته ی قرن یازدهم ایران را بر خود دارد، بازار بزرگ فرش  تهران قرار دارد، که گفته می شود … Continue Reading →